Wat studeerde Geert Groote eigenlijk?

Wat studeerde Geert Groote eigenlijk?

Een docent/vriend van hem schrijft na GG’s dood dat hij zijn weerga niet kende in de volgende onderwerpen: artes liberales, natuurwetenschappen, ethiek, civiel recht, kerkelijk recht en theologie. Deze volgorde is waarschijnlijk ook de volgorde waarin GG de vakken heeft gestudeerd.
Kennelijk is zijn interesse langzamerhand overgegaan van een wereldlijke carrière naar een kerkelijke loopbaan.

Oresme
Nicolas Oresme (ca 1320-1382), hoogleraar kosmologie universiteit Parijs. Afbeelding uit Oresme’s boek ‘Traité de la Sphère’, een verhandeling waarin hij zijn natuurkundige basisprincipes uiteenzet.

De zeven artes liberales, de vrije kunsten, vormden de basis van het curriculum. Ze werden ingedeeld in (a) het trivium, drie vakken die op taal waren gericht, en (b) het quadrivium, vier bètavakken:

(a)  grammatica (Latijn), dialectica (logisch redeneren) en  retorica (welsprekendheid);
(b)  aritmetica (rekenkunde), geometrica (meetkunde), musica (harmonieleer) en astronomia (kosmologie, leer van het heelal; hieronder viel ook wat wij nu astrologie noemen).

Deze ‘kunsten’ werden ‘vrij’ genoemd, omdat ze niet opleidden tot een economisch doel, maar alleen om zuivere wetenschap te bedrijven.

Geert Groote heeft ongetwijfeld les in de kosmologie gehad van de beroemde Nicolas Oresme, zie afbeelding links, afkomstig uit de Wikipedia.